Intern- en wegreglement

VOORWOORD                                                                              22/04/2022

Het onderstaande lijkt misschien een hele brok “saaie” tekst of kan de indruk wekken van overdreven regelgeving. Duidelijke en verantwoorde afspraken en reglementen zijn essentieel voor een gezonde, sportieve en veilige werking van het wielerteam. Zo weet elk teamlid of wie lid wil worden, duidelijk wat van hem/haar verwacht wordt en wat wel of niet mag bij aansluiting. Doch moet de voorkeur gegeven worden aan het “gezond verstand ”.  Wij maken onderscheid tussen een intern reglement en een meer specifiek wegreglement.

WIELERTEAM DE DREEF EDEGEM V.Z.W.                   A. INTERN REGLEMENT

Art.01 Stichting – doel –visie – huidige bestuursleden

Zoals in de statuten en de oprichtingsakte beschreven is het Wielerteam De Dreef  vzw (verder WTDD genoemd) gesticht te Edegem op 1 januari 2014. De wettelijke oprichters van deze vzw zijn:

Ghijs Harold, Van Leekwijck Marc, Van Den Broeck Brigitte, Verschoren Herman, Verwerft Rob                            

WTDD is een vzw (vereniging zonder winstoogmerk) en volgt uiteraard zonder uitzondering de wetgeving die daar betrekking op heeft. De door de wetgever verplichte statuten zijn officieel neergelegd op 23 december 2013 en werden gepubliceerd in het Belgische Staatsblad.

WTDD is een sportclub voor wielertoeristen en werkt onafhankelijk van TC De Dreef en heeft tot doel het bevorderen van de wielerrecreatiesport in een gezonde, familiale en vriendschappelijke sfeer. Zij mag eveneens onbeperkt andere activiteiten ondernemen die dat doel kunnen bevorderen zoals daar onder meer kunnen zijn : het inrichten van familiale fietstochten, bijwonen van andere fietsevenementen, etentjes, weekends, kortom alles wat de vriendschappelijk sfeer en de gezondheid van de leden ten goede kan komen.

De bestuursleden van WT DE DREEF bestaan uit een college van minimum 3 effectieve leden, te weten minimum een voorzitter, een secretaris en een penningmeester welke jaarlijks worden verkozen op de algemene vergadering welke telkens plaatsvindt in het eerste semester na afsluiting boekjaar.

Art.02 Maatschappelijk zetel – correspondentieadres

De maatschappelijk zetel van WTDD is gevestigd in het Vlaams Gewest. 

Het algemeen e-mail adres is :   info@wtdd.be   

De website is te bekijken op  :   http://www.wtdd.be

Art.03 Clublokaal

Het clublokaal van WTDD is gevestigd in het Vlaamse Gewest.   Het exacte adres is weergegeven op de website van WTDD.

Art.04 Bestuursorgaan

Zoals in de statuten voorzien, is het bestuursorgaan van WTDD samengesteld uit  minimum 3 effectieve leden naargelang het ledenaantal, die optreden als college. Zij worden, conform de statuten, jaarlijks gemandateerd door de algemene vergadering.

De bestuursleden van WT DE DREEF bestaan uit minimum een voorzitter, een secretaris en een penningmeester welke jaarlijks worden verkozen op de algemene vergadering welke telkens plaatsvindt in het eerste semester volgend op het afsluiten van het boekjaar, zij kunnen bijgestaan worden door satelietfuncties.

Art.05 Lidgelden WTDD– fietsende leden – steunende leden

Het lidgeld voor leden en steunende leden wordt jaarlijks vastgelegd door het bestuursorgaan.

Steunende leden zijn onbeperkt welkom. Zij nemen echter niet deel aan de algemene ledenvergadering, hebben geen inspraak in de dagelijkse werking, en zijn niet gemachtigd deel te nemen aan de wekelijkse ritten, doch uiteraard wel aan al de andere nevenactiviteiten en partnerritten.

De lidgelden zijn te betalen via een overschrijving op rekening nummer van  WT DE DREEF V.Z.W. (zie art. 8).

Art.06 Lidgeld Vlaamse Wielrijders Bond (VWB)  

Ieder fietsend lid is verplicht de jaarlijkse bijdrage aan VWB te voldoen.  De keuze kan gemaakt worden of men individueel of familiaal aansluit. Het bedrag van dit lidgeld wordt vastgesteld door de VWB en valt buiten de bevoegdheid van WT DE DREEF. Nieuwkomers die van een andere club komen en voor dat effectieve jaar reeds verzekerd zijn via de VWB door hun oude club, kunnen dit via ons laten over zetten op WT DE DREEF. Deze aansluiting is noodzakelijk omdat zij de leden verzekert voor elk evenement dat WT DE DREEF organiseert. Tevens is het wenselijk nog een aparte familiale verzekering af te sluiten, om mogelijke schade tegenover derden en eigen clubleden te dekken. Bijkomende aan deze verzekering omsluit het lidmaatschap VWB ook dat de aangeslotene verzekerd is bij de ritten die door de VWB worden ingericht.

Art.07 Verantwoordelijkheid

Het bestuursorgaan is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen. Aan elke activiteit neemt ieder lid deel op eigen verantwoordelijkheid.

Art.08 Bankrekening

Er is slechts één bankrekening waarop de lidgelden, deelname aan activiteiten, kledijbestelling,… dienen gestort te worden en vanwaar de betalingen gebeuren en welke vermeld wordt op de website. Er zal op elke jaarlijkse ledenvergadering een stand van deze rekening kenbaar gemaakt worden. Er wordt een transparante en verantwoorde financiële gang van zaken opgesteld.

Art.09 Toetreding – aantal leden

Iedere belangstellende (vanaf 16 jaar) kan 5 proefritten vrijblijvend meerijden. Nadien kan hij/zij dan aan het bestuur verzoeken fietsend lid te worden.

Let wel: Het bestuursorgaan beslist op de bestuursvergadering of het lid al dan niet wordt aangenomen. Het bestuur hoeft de mogelijke aanvaarding of afwijzing niet te motiveren. De beslissing zal aan het mogelijk lid kenbaar gemaakt worden en indien een positief gevolg wordt gegeven, zal zij/hij verzocht worden de lidgelden, beschreven zoals in art. 6 en art. 8 te betalen. Enkel vanaf het moment dat het lidgeld WT DE DREEF V.Z.W. en de bijdrage VWB ontvangen is, wordt hij/zij als aangesloten lid beschouwd en kan hij/zij verzekerd de clubritten mee rijden. Het betalen van het lidgeld impliceert ook duidelijk het zich akkoord verklaren met dit volledige wielerclubreglement waarvan hij/zij bij aansluiting een duplicaat ontvangt. Het staat elk fietsend lid of steunend lid volledig vrij om op elk gewenst moment uit te treden, doch de lidgelden worden principieel niet terug betaald. Het aantal steunende leden is onbeperkt. Het aantal fietsende leden kan, indien de noodzakelijkheid zich voordoet en vooral wegens veiligheids- en/of organisatorische redenen beperkt worden door middel van een “ledenstop”. Dit wordt kenbaar gemaakt aan alle leden.

Art.10 Uitsluiting – schorsing – waarschuwing

Leden kunnen enkel uitgesloten worden door een  algemene ledenvergadering.

– Personen die het voortbestaan en de goede naam van het wielerteam in het gedrang brengen door verbale of fysieke agressiviteit tegenover andere teamleden of derden tijdens alle activiteiten ingericht door  WT DE DREEF vzw .         

 – Personen die regelmatig het intern reglement overtreden of die bewust de aanwijzingen van wegkapiteins /ritpeters negeren.

– Personen die zich bewust niet houden aan de wegcode.                                                                              – Personen die tijdens alle activiteiten ingericht door WT DE DREEF vzw de veiligheid van andere teamleden, derden of zichzelf in het gedrang brengen door roekeloos gedrag.

Deze personen kunnen voor onbepaalde tijd geschorst worden of zelfs worden uitgesloten. De algemene ledenvergadering heeft daartoe beslissingsrecht en zal dat schriftelijk kenbaar maken. Elk lid heeft de mogelijkheid om dit in voorkomend geval aan te vechten en/of zich bij de algemene ledenvergadering te verdedigen. In geval van uitsluiting worden de lidgelden niet terugbetaald.

Art.11 Vergaderingen

Er worden 2 soorten vergaderingen gehouden:

-1 jaarlijkse algemene leden vergadering. Hierop worden alle fietsende leden uitgenodigd. Voor deze vergadering zal elk fietsend lid tijdig een uitnodiging met de programmapunten ontvangen en heeft elk fietsend lid het recht indien hij/zij dat nodig acht een eigen programmapunt toe te voegen, mits schriftelijke formulering van dat programmapunt aan het bestuursorgaan.

-Het bestuursorgaan houdt op regelmatige tijdstippen een bestuursvergadering, waar  fietsende leden ofwel individueel aan kunnen deelnemen, ofwel waar leden door het bestuursorgaan op kunnen uitgenodigd worden om van gedachten te wisselen.

-Verder heeft een groep die 1/5 van de aangeslotenen vertegenwoordigt het recht een bijkomende algemene vergadering samen te roepen en heeft het bestuursorgaan het recht een bijkomende algemene ledenvergadering op te roepen indien zij dit noodzakelijk acht.

Art.12 Communicatie

De communicatie verloopt via digitale weg.

Art.13 Seizoen – kalender – afstanden

Het wielerjaar loopt gedurende het volledige kalenderjaar voorlopig op volgende dagen:                                    – dinsdag, zaterdag, woensdag (avond), donderdag (langere ritten). 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen winter- en seizoensritten.

Tijdens al onze ritten is het verplicht de fietshelm te dragen  !!!

De winterritten lopen van begin november tot eind februari.                                                                              Tijdens de winter worden wekelijks afwisselende routes gereden , met als vertrekpunt De Dreef Patronaatstraat 30 te 2650 Edegem. Leden die dit wensen kunnen onderweg aansluiten bij de groep.

De seizoenritten lopen van begin maart tot eind oktober.                                                                                 Tijdens de seizoenritten trachten we steeds op het vast vertrekpunt TC De Dreef Patronaatstraat 30 te 2650 Edegem te vertrekken. Indien het vertrekpunt op verplaatsing is, zal dit op de kalender vermeld staan, met adres en oogmerkpunten. Ook zal de gelegenheid geboden worden om vanuit de TC De Dreef naar het vertrekpunt op verplaatsing te fietsen, alsook omgekeerd.

De afstand van seizoenritten worden geleidelijk opgetrokken naargelang het seizoen vordert. Tijdens de ritten wordt indien mogelijk  een “stop” voorzien.   

De kalender is steeds bindend voor alle ritten, deze vermeldt zowel vertrekplaats als vertrekuur.

Art.14 Vertrekuren

TEAM 1

 •       8u30 april
 •       8u00 begin mei tot eind augustus
 •       8u30 september
 •       9u00 begin oktober tot eind maart

TEAM 2 & TEAM 3

 •       8u30 begin mei tot eind september
 •       9u00 begin oktober tot eind april

DINSDAGRITTEN

 •       13u00 vertrek Team 1, Team 2, Team 3

WOENSDAGRITTEN

 •       19u00 Pisterit : begin september tot eerste week mei : Wielerpiste Moerelei 117 te Wilrijk
 •       18u30 Wegrit : begin tweede week mei tot eind augustus (50-60 km)

DONDERDAGRITTEN

 •       Tijdens het seizoen kunnen er langere ritten gereden worden.  Informatie over deze ritten wordt via de kalender bekend gemaakt.

ALGEMEEN

 •       Alle ritten, zowel op dinsdag, woensdag (wegrit), donderdag en zaterdag, als eventueel op weekend en ritten georganiseerd door VWB en andere organisaties worden in één groep/team gestart en uitgereden onder het motto “samen uit, samen thuis”.
 •       Het wordt aangeraden om het exacte vertrekuur te verifiëren op de website van de club gezien er afwijkingen kunnen zijn wegens de ritlengte.
 •       Het dragen van een fietshelm tijdens de WTDD-ritten is verplicht.

Art.15 Kledij

Elk lid draagt tijdens de ritten de teamuitrusting (tenminste trui van de club). Teamkledij kan gans het jaar besteld worden via de website maar twee maal per jaar wordt de bestelling doorgegeven aan de leverancier.

Art.16 Wegkapiteins & teamverantwoordelijken

Het bestuursorgaan zal/kan wegkapiteins en teamverantwoordelijken aanduiden. De richtlijnen van de wegkapiteins dienen steeds opgevolgd te worden en begeleiden de ritpeter / teamverantwoordelijke om de rit zo veilig mogelijk te laten verlopen. De wegkapiteins mogen de tricolore band dragen vanaf 15 deelnemers op een rit.

Teamverantwoordelijken zijn het eerste aanspreekpunt (allerlei zaken)  van het team. Zij verzorgen ook bepaalde ritten in het jaar (Koninginnenrit, weekend ritten, …).

Teamverantwoordelijken zijn niet altijd bestuursleden, in dit laatste gegeven werken zij enkel ondersteunend en hebben geen bestuursmandaat.

Art.17 Ritpeter

Enkel de ritpeter geeft de te volgen weg aan.

Art.18 Clubklassement – wedstrijden en dergelijke

Gezien we een wielertoeristen team zijn waarop het toerisme en sportiviteit op de eerste plaats komen, zal getracht worden alle vormen van competitie, concurrentie en dergelijke tot een absoluut minimum te beperken. Er zal geen teamklassement opgemaakt worden en/of geen teamkampioen verkozen worden.

Art.19 Activiteiten waarvoor betaling van de leden vereist is – voorschotten.

De mogelijkheid bestaat en is zeer reëel dat er een aantal activiteiten worden georganiseerd waarvoor op voorhand de deelname dient betaald te worden via de bankrekening van WT DE DREEF vzw.  Deze activiteiten zijn nooit verplicht. Het bestuur kan te allen tijde de georganiseerde activiteit aflassen indien er te weinig geïnteresseerden zijn. Indien dit het geval is, zullen de ingeschreven leden de activiteit terug betaald krijgen.

Art.20 Wijzigingen aan het intern reglement en wegreglement.

Het bestuursorgaan heeft het recht zowel dit intern reglement als het wegreglement te wijzigen, uit te breiden of te beperken en dergelijke meer, indien zij dat noodzakelijk acht, mits dit aan de leden kenbaar te maken.

In uiterste uitzonderlijkheid zal/kan het bestuursorgaan zowel het intern- als het wegreglement wijzigen zonder de algemene vergadering te raadplegen voor zover de wijzigingen niet in strijd zijn met de statuten.

Aangepast, opgemaakt en goedgekeurd door het bestuursorgaan en de Algemene ledenvergadering

 te Edegem,   22 april 2022                          

                                                                                                                     

        

WIELERTEAM DE DREEF EDEGEM V.Z.W.                  B. WEGREGLEMENT                    

Art.01  Het dragen van een goede valhelm is steeds verplicht. Leden die geen valhelm dragen, zullen niet kunnen deelnemen aan de ritten.

Art.02  Indien er zich een ongeval voordoet of iemand een kwetsuur oploopt tijdens de door WT DE DREEF ingerichte ritten of nevenactiviteiten dient het bestuursorgaan daarvan onmiddellijk op de hoogte gebracht te worden, zodat zij hiervoor de nodige administratieve formaliteiten kan verrichten.

Art.03  Elk lid wordt verondersteld gezond te zijn en fysiek de mogelijkheden te bezitten die het deelnemen aan de vooropgestelde ritten verantwoordt.

Dit betekent dat hij /zij een gemiddelde snelheid van ongeveer 28 à 30 km/u (T1),  26 à 27 km/u (T2) en 25 km/u maximum (T3) fysiek aankan gedurende de op het programma staande rit. Indien hij /zij dat niet aankan staat het men uiteraard vrij deel te nemen aan de ritten, maar kan er niet verwacht worden dat de gehele groep dan wacht of het tempo aanpast. Uiteraard kunnen hierop uitzonderingen gemaakt worden wanneer één of ander lid wegens omstandigheden een echt “slechte dag” heeft. *(Verduidelijking : T1 = Team 1 , T2 = Team 2 , T3 = Team 3)

Art.04  Leden die deelnemen aan de ritten dienen steeds hun identiteitskaart en lidkaart van de VWB bij zich te hebben.

Art.05  Elk lid draagt tijdens de ritten de minimale afgesproken teamuitrusting (clubtrui).

Art.06  De wegcode zoals voorzien in de wet dient ten allen tijde volledig gerespecteerd. Doch gezond verstand kan vele problemen oplossen.

Art.07  De aanwijzing van de baankapitein(s) dienen ten allen tijde strikt opgevolgd te worden.

 

Fluitsignaal

 

Verwachte actie  Mogelijke oorzaken

1 x kort

Opgelet ! Auto die wil voorsteken, tegenligger, veranderen van richting, …
2 x kort Verplicht invoegen en overgaan van twee naar één rij Op smalle wegen

3 x kort

 

Vertragen Er kan iemand niet volgen, …

Art.08 Indien er wegens omstandigheden geen wegkapitein(s) of mensen van het bestuursorgaan aanwezig zijn, zullen de aanwezige leden verondersteld worden onderling een goed verloop van de rit mogelijk te maken en dit wegreglement      ten allen tijde te respecteren.

Art.09  Indien de groep minder dan 15 deelnemers bevat dienen de fietspaden gebruikt te worden indien ze er zijn. Dit is een wettelijke verplichting, waarop nooit kan afgeweken worden, tenzij bv. een fietspad het niet toelaat om het te berijden. Bij 15 deelnemers of meer wordt de rijbaan gebruikt en rijden we zoals steeds twee aan twee. De groep dient zich steeds aan te passen aan elke specifieke situatie.

Art.10  Er wordt een snelheid nagestreefd, rekening houdende met de groep. Er zal rekening gehouden worden met opwarmings- en afkoelingstijd, tegenwind, heuvelige ritten, vermoeidheid van de groep, een fysisch ongemak van een lid en dergelijke meer. Ook zal de snelheid ten allen tijde worden aangepast aan de verkeersomstandigheden (vb. druk verkeer, bebouwde kom, wegenwerken, … ).

Art.11  “Koersen” is wegens veiligheidsredenen altijd uit den boze.

Art.12  Elk fietsend lid wordt verzocht, doch nooit verplicht, en het wordt geapprecieerd, om in de mate van het mogelijke bij te dragen tot het “op kop rijden”.

Art.13   In geval van lekke band, technisch oponthoud, een fysiek probleem en dergelijke meer zal de gehele groep halt houden. Het motto “samen uit, samen thuis” staat steeds voorop.

Art.14  Indien iemand de groep wegens één of andere reden verlaat, dient men dit aan de wegkapitein(s), ritpeter, kenbaar te maken om ongerustheid te vermijden. Er zal getracht worden dat één wegkapitein achteraan rijdt om in te grijpen waar nodig, bv. wanneer iemand ‘gelost’ wordt. Indien niet-wegkapiteins vaststellen dat iemand achterop in de problemen geraakt, wordt hij /zij verzocht dit aan de wegkapitein te melden zodat die richtlijnen kan geven om alles in de juiste plooi te brengen.

Art.15 Verbale, laat staan fysieke agressie naar andere weggebruikers of voetgangers wordt te allen tijde vermeden, zelfs indien deze zelf een roekeloos gedrag manifesteren.

Art.16  Weersomstandigheden kunnen het niet doorgaan van een rit veroorzaken. Dit zal echter op de morgend / middag bekeken worden op de vertrekplaats. Voor donderdagritten kan dit telefonisch afgelast worden door de ritpeter aan de ingeschreven leden voor deze rit. Dit kan ook tijdig via whatsapp indien de weersvoorspellingen niet gunstig zullen zijn

Art.17 Als wielerteam zullen wij rijden met respect voor de omgeving en de natuur. Wegwerpen van verpakkingen, lekke bandjes, banaanschillen, afval op de openbare weg of in de natuur, doen we nooit.

Aangepast en opgemaakt door het bestuursorgaan en goedgekeurd door de algemene ledenvergadering

te Edegem, 22 april 2022.